Klub Wojsk Specjalnych
Wojskowe Stowarzyszenie KTO

 


WOJSKOWE STOWARZYSZENIE


„KULTURA – TURYSTYKA – OBRONNOŚĆ”

 

 

 

30 – 901 KRAKÓW ul. Praska 70 

tel. (12) 261 13 25 39 

e-mail: ws.kto.krakow@wp.pl

 

 Numer konta:

Bank Ochrony Środowiska

46 1540 1115 2064 6060 6275 0001

 

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 

PREZES                                          Zbigniew PULIT

WICEPREZES                                Ryszard KACZMAREK

SKARBNIK                                     Marta KRUPA

SEKRETARZ                                  Leszek GOŁĘBSKI

CZŁONEK                                       Stanisław KRUPA

CZŁONEK                                       Anna JASZOWSKA

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Wojskowe Stowarzyszenie „Kultura – Turystyka - Obronność” zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją zrzeszającą osoby wojskowe i cywilne, których przedmiotem działania jest kultura, oświata, rekreacja, turystyka i sporty użyteczne w wojsku.

§ 2

Stowarzyszenie działa w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. – „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Niniejszy Statut.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Krakowa
i województwa małopolskiego. Dla właściwej realizacji swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie posiada i używa pieczęci wg wzorów ustalonych przez Zarząd – zgodnie
z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
§ 5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków, jednak do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, a ich wzajemne stosunki są oparte na zasadach życzliwości, szacunku i pomocy.

§ 6

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad ogólnych określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
§ 7

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 8

Stowarzyszenie może uczestniczyć w związkach innych stowarzyszeń, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia. Może ono współpracować oraz przystępować do organizacji krajowych, polonijnych i zagranicznych, których cele są zbieżne z celami i programem działania Stowarzyszenia.
§ 9

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 10

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Popularyzowanie i wspieranie kultury, turystyki i rekreacji w wojsku; rozwój jej form wychowawczych w środowisku żołnierzy, pracowników wojska oraz ich rodzin.
2. Rozwijanie wszechstronnej działalności kulturalno – artystycznej, oświatowej, turystycznej i rekreacyjnej mającej na celu kształtowanie postaw patriotycznych, budzenie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, podnoszenie kwalifikacji oraz regenerację sił psychicznych i fizycznych kadry zawodowej, pracowników wojska oraz ich rodzin.
3. Stwarzanie warunków do zaspokajania zainteresowań – szczególnie przez powołanie zespołów i kół zainteresowań, które bezpośrednio wspierają szkolenie
i wychowanie, zajmują się eksponowaniem postaw patriotycznych
i kształtowaniem emocjonalnych więzi ze służbą wojskową.
4. Inspirowanie i stwarzanie warunków do pracy organizacjom społecznym działającym na terenie wojska.
5. Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i turystycznej integrującej środowiska wojskowe i cywilne.
6. Pomoc i finansowanie form organizacji czasu wolnego oraz wypoczynku dla rodzin potrzebujących wsparcia w środowisku wojskowym /możliwość finansowania lub częściowego dofinansowania różnych form wypoczynku, w tym: obozów, kolonii, wycieczek dla dzieci/.
7. Promowanie dziedzictwa kulturowego Polski, popularyzowanie muzyki wojskowej i marszowej.

§ 11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Współpracę z władzami państwowymi, rządowymi i samorządowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi, jak również ze środkami masowego przekazu w celu realizacji postanowień statutowych oraz promowania działalności Stowarzyszenia,
2. Organizowanie szkoleń, specjalistycznych warsztatów artystycznych dla pracowników kultury, instruktorów i wykonawców.
3. Organizowanie konkursów artystycznych, plenerów i przeglądów z możliwością ich dofinansowania.
4. Zaopatrywanie i zakup sprzętu i materiałów dla kół i sekcji zainteresowań działających w Klubie Wojsk Specjalnych i Klubach Jednostek Wojskowych.
5. Prowadzenie gabinetu metodyki i pracy kulturalno – oświatowej i turystycznej – gromadzenie zbiorów tematycznych, literatury fachowej, płytoteki i videoteki.
6. Współpracę instruktorów, prelegentów i zespołów artystycznych z instytucjami kultury, w tym wymiana doświadczeń, materiałów metodycznych.
7. Udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowanie zajęć w Klubie Wojsk Specjalnych i Klubach Jednostek Wojskowych Wojsk Specjalnych, kołom turystyki oraz cywilnym popularyzującym tematykę obronną.
8. Przeznaczanie środków finansowych i organizowanie imprez masowych dla żołnierzy, kadry zawodowej i jej rodzin oraz pracowników wojska.
9. Organizowanie i finansowe zabezpieczanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych, sportowych oraz imprez rekreacyjnych dla żołnierzy, pracowników wojska, kadry zawodowej i jej rodzin.
10. Organizowanie kursów edukacyjnych /ekologicznych i zawodowych/ i innych zajęć upowszechniających kulturę, sztukę, turystykę i rekreację oraz rozwijających umiejętności i zainteresowania.
11. Współuczestnictwo i wspieranie finansowe imprez kulturalno – oświatowych organizowanych z dla środowisk wojskowych.
12. Prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych umożliwiające zdobycie środków finansowych i materiałowych na realizację celów statutowych określonych w § 10.
13. Organizowanie imprez o charakterze charytatywnym /zbiórek funduszy i aukcji /z przeznaczeniem na wspieranie działalności statutowej Stowarzyszenia.
14. Wydawanie materiałów reklamowych i informacyjnych związanych z działalnością Stowarzyszenia.
15. Nagrywanie /produkcję/ na nośnikach video i audio.
16. Zaopatrzenie w niezbędne artykuły do właściwego zabezpieczenia organizowanych imprez kulturalnych.
17. Modernizację bazy sprzętowej i lokalowej koniecznej do upowszechniania propagowanych treści i zamierzeń.
18.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12

Stowarzyszenie zrzesza:

1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.

§ 13

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która:

1. Ukończyła 18 lat.
2. Złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.
3. Została przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd uchwałą podjętą w ciągu
30 dni od daty złożenia pisemnej deklaracji.


§ 14

Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1. Uczestnictwa i składania wniosków na Walnym Zebraniu.
2. Wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia.
3. Zgłaszania wniosków i propozycji do działalności Stowarzyszenia.
4. Korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.

§ 15

Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

1. Regularnego opłacania składek członkowskich.
2. Czynnego uczestniczenia w realizacji zadań i programu Stowarzyszenia.
3. Przestrzegania Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Propagowania haseł i idei Stowarzyszenia oraz zjednywanie mu członków
i sympatyków.

§ 16

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych
w podpisanym porozumieniu.
4. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez przedstawicieli.

§ 17

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub Wojsk Specjalnych.

1. Tytuł członka honorowego Stowarzyszenia przyznaje Zarząd Stowarzyszenia
w drodze uchwały na wniosek, co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są zapraszani do udziału w uroczystościach lub imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, jak również mają prawo uczestniczyć
w zebraniach Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.

§ 18

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Złożenie pisemnej deklaracji o dobrowolnym wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia.
2. Śmierć członka lub utratę osobowości prawnej przez członka wspierającego.
3. Wykreślenie uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu zalegania z płaceniem składek członkowskich przez okres, co najmniej 12 następujących po sobie miesięcy, po uprzednim upomnieniu lub nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat.
4. Wykluczenie, uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

§ 19

1. Od decyzji o nieprzyjęciu do Stowarzyszenia oraz o wykreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia złożonego na ręce Zarządu.
2. Odwołanie winno być złożone na piśmie w ciągu 30 dni od dnia doręczenia decyzji członków.
3. Do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie, odwołującemu nie przysługują prawa członkowskie w Stowarzyszeniu.
4. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.


ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 21

1. Władze Stowarzyszenia pochodzą z wyboru.
2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór następuje w głosowaniu tajnym.
3. Nie można łączyć funkcji we władzach Stowarzyszenia.
4. Wybory do władz Stowarzyszenia są ważne, jeżeli bierze w nich udział połowa członków uprawnionych do głosowania.

§ 22
W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 23

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania o ile Statut nie stanowi inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad.

§ 24

W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje zebranie w II terminie, nie wcześniej niż godzinę po ogłoszeniu zakończenia poprzedniego zebrania. Kolejne zebranie może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.ROZDZIAŁ V

WALNE ZEBRANIE

§ 25

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział wszyscy członkowie.
Może być ono zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 26

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz do roku, nie później niż przed dniem 31 marca, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia.
2. Wysłuchanie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z całorocznej działalności, jego ocena i udzielenie absolutorium Zarządowi.
3. Wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i jego ocena.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie budżetu oraz programu prac Stowarzyszenia
na rok następny.
5. Uchwalenie Statutu i jego zmian.
6. Ustalenie wysokości składki członkowskiej.
7. Wybór i odwołanie władz Stowarzyszenia lub poszczególnych ich członków.
8. Rozstrzyganie wniosków w sprawie majątku Stowarzyszenia.
9. Rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia.
10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
11. Decydowanie w tych wszystkich sprawach, w których Statut nie upoważnia innych organów Stowarzyszenia.


§ 28

1. Prawo głosu na Walnym Zebraniu mają tylko ci zwyczajni członkowie Stowarzyszenia, którzy nie zalegają ze składkami członkowskimi lub zalegają z ich płaceniem przez okres nie dłuższy niż 12-miesięcy.
2. Prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu musi być realizowane osobiście /pełnomocnictwo jest niedozwolone/.

§ 29

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd:

1) Z inicjatywy własnej.
2) Na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zebrania.
3) Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
4) Na pisemne żądanie, co najmniej 1/3 części ogółu członków Stowarzyszenia, uprawnionych do głosowania.

2. W przypadkach, o których mowa w par. 29 ust. 1 pkt. 3,4 Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie członków w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania żądania.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie załatwia tylko te sprawy, które zostały określone
w jego porządku obrad.§ 30

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Stowarzyszenia w formie pisemnej lub w inny skuteczny sposób z podaniem miejsca, terminu i porządku obrad rozsyła Zarząd Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed terminem jego odbycia.

§ 31

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu winno zawierać informacje
na czyje żądanie zostało zwołane oraz projekt porządku obrad.

§ 32

Głosowanie na Walnym Zebraniu jest jawne: jedynie wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym. We wszystkich innych sprawach o głosowaniu tajnym może zadecydować Walne Zebranie.

ROZDZIAŁ VI

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 33

1. Zarząd liczy od 4 - 6 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Zarząd wyłania ze swojego grona: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika.
3. Ustępujący członkowie mogą ponownie kandydować do nowego Zarządu.
4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
5. Zarząd Stowarzyszenia działa na podstawie własnego regulaminu, zatwierdzonego przez walne zebranie członków.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
7. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 34

Zarząd Stowarzyszenia powinien ukonstytuować się najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wyboru.

§ 35

1. Do kompetencji Zarządu należy:

1) Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
2) Kierowanie sprawami Stowarzyszenia.
3) Sporządzanie sprawozdań roboczych, budżetów i bilansów oraz przedstawienie ich Walnemu Zebraniu do zatwierdzenia.
4) Zwoływanie Walnych Zebrań.
5) Przyjmowanie i składanie propozycji dotyczących skreślania i wykluczania członków.
6) Administracja majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
7) Występowanie z wnioskami o dotacje.
8) Opiniowanie spraw związanych z prowadzeniem korespondencji i rachunkowości Stowarzyszenia zgodnie z przepisami oraz uchwalonym przez Walne Zebranie budżetem.
9) Opiniowanie spraw związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem etatowych pracowników Stowarzyszenia.
10) Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, prowadzenia działalności gospodarczej, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
11) Uchwalanie planów działania i budżetu Stowarzyszenia.
12) Bieżące informowanie członków Stowarzyszenia o realizacji zadań statutowych.
13) Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 6 pełnoprawnych członków Stowarzyszenia.

2. Do rozwiązania poszczególnych problemów ekonomicznych, finansowych, organizacyjno – prawnych i innych Zarząd Stowarzyszenia może powołać zespoły pomocnicze, komisje problemowe określając w regulaminie zakres i tryb ich działania. Zespoły te mają charakter opiniodawczy.


§ 36

Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

ROZDZIAŁ VII

KOMISJA REWIZYJNA

§ 37

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 osób: Przewodniczącego oraz dwóch członków – wybranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na okres 4 lat.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów wykonawczych Stowarzyszenia.

§ 38

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Dokonywanie rewizji w każdym czasie, z obowiązkiem sprawdzenia wszystkich ksiąg, dokumentów Stowarzyszenia.
3. Sporządzanie protokołów i składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Stowarzyszenia.
4. Zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem.
5. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu.

ROZDZIAŁ VIII

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 39

1. Fundusze Stowarzyszenia stanowią:

1. wpisowe oraz składki członków zwyczajnych i świadczenia członków wspierających;
2. wpływy z działalności Statutowej;
3. dochody z majątku Stowarzyszenia;
4. dochody z działalności gospodarczej;
5. dotacje, darowizny, spadki, zapisy.

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie
w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§ 40

Do reprezentacji w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

ROZDZIAŁ IX

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 41

1. Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej ½ liczby członków Stowarzyszenia upoważnionych do głosowania w I terminie, w II terminie bez względu na liczbę obecnych.
2. Wniosek o zmianę Statutu winien wpłynąć do Zarządu najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§ 42

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej ½ liczby członków Stowarzyszenia w I terminie, w II terminie bez względu na liczbę obecnych.
2. W przypadku, gdy wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia jest przedkładany pod obrady, musi on wpłynąć do Zarządu Stowarzyszenia najpóźniej na jeden miesiąc przed terminem Walnego Zebrania i być umieszczonym w porządku obrad.
3. Jednocześnie z uchwałą Walnego Zebrania o rozwiązaniu Stowarzyszenia musi być podjęta uchwała o sposobie rozdysponowania pozostałego majątku Stowarzyszenia, która wymaga zatwierdzenia przez Władze Rejestracyjne.
4. W razie powzięcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia powołuje się komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację.
5. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków może wskazać organizację lub instytucje społeczne, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia.
6. Po zakończeniu likwidacji należy zgłosić Sądowi wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru Stowarzyszeń.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych